Onsitegroup logo

Diversiteitsbeleid

Tel: 085 0736091 | verkoop@onsitegroup.nl | contact

Onsitegroup » Contact » Diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid bij Onsitegroup

Diversiteitsbeleid. Bij Onsitegroup zijn we trots op onze toewijding aan diversiteit en inclusie. We geloven sterk dat een diverse en inclusieve werkomgeving niet alleen de juiste keuze is. Maar ook bijdraagt aan het succes en de groei van ons bedrijf. Ons diversiteitsbeleid is gebaseerd op de overtuiging dat verschillende perspectieven. Achtergronden en ervaringen bijdragen aan innovatie, creativiteit en effectiviteit in ons werk.

Onze kernwaarden

Bij Onsitegroup is diversiteit niet slechts een doel op zich, maar een weerspiegeling van onze kernwaarden. We streven ernaar een bedrijfscultuur te creëren waarin elke medewerker wordt gerespecteerd, gewaardeerd en aangemoedigd om zijn of haar unieke bijdrage te leveren. Onze kernwaarden omvatten:

 1. Respect: We respecteren de individualiteit van elke medewerker en erkennen dat diversiteit in achtergrond, geslacht, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, religie en capaciteiten een kracht is die ons bedrijf verrijkt.
 2. Inclusie: We streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt, betrokken is en de mogelijkheid heeft om te groeien en te gedijen, ongeacht wie ze zijn.
 3. Gelijke kansen: We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat alle medewerkers gelijke kansen hebben om hun potentieel te bereiken en te benutten, ongeacht hun achtergrond.

Onze acties

Om ons diversiteitsbeleid in de praktijk te brengen, hebben we verschillende concrete acties ondernomen:

 1. Werving en selectie: We streven ernaar om een diverse pool van kandidaten aan te trekken en te selecteren voor openstaande posities. We hanteren objectieve criteria om vooroordelen te verminderen en diversiteit te bevorderen.
 2. Training en ontwikkeling: We bieden trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden aan medewerkers om bewustzijn te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot diversiteit en inclusie.
 3. Inclusieve bedrijfscultuur: We creëren een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om hun stem te laten horen, ideeën te delen en hun volledige potentieel te benutten, ongeacht hun achtergrond.
 4. Monitoring en evaluatie: We houden de voortgang van ons diversiteitsbeleid nauwlettend in de gaten en evalueren regelmatig onze inspanningen om ervoor te zorgen dat we onze doelstellingen bereiken.

Onze toekomstvisie

Bij Onsitegroup kijken we uit naar een toekomst waarin diversiteit en inclusie volledig zijn geïntegreerd in onze bedrijfscultuur en werkwijze. We blijven ons inzetten om een diverse en inclusieve organisatie te zijn. Waarin de talenten en bijdragen van al onze medewerkers worden gewaardeerd en gevierd.

We nodigen alle medewerkers uit om actief deel te nemen aan ons diversiteitsbeleid en bij te dragen aan het creëren van een werkomgeving waarin iedereen kan gedijen. Samen bouwen we aan een sterker, innovatiever en inclusiever Onsitegroup.

Dit is onze belofte aan diversiteit en inclusie, en we streven ernaar deze belofte elke dag waar te maken. Samen kunnen we een verschil maken en een positieve impact hebben, zowel binnen ons bedrijf als daarbuiten.

Diversiteit in Werving en Werkgelegenheid

In de hedendaagse wereld van bedrijfsvoering is diversiteit niet langer alleen een buzzword; het is een essentieel aspect van een succesvol personeelsbeleid geworden. Bedrijven die streven naar groei, innovatie en een positieve reputatie begrijpen dat het aannemen van diverse talenten niet alleen ethisch verantwoord is, maar ook zakelijk voordelig kan zijn. In dit artikel richten we ons op het belang van een inclusief personeelsbeleid, onze benadering van werving en werkgelegenheid, en hoe dit bijdraagt aan het succes van onze organisatie.

Diversiteit als Kernwaarde

Bij Onsitgroup geloven we sterk in de kracht van diversiteit. Het is niet alleen een kwestie van het naleven van wetten en voorschriften, maar een diepgewortelde overtuiging dat het samenvoegen van verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen leidt tot een verrijking van onze organisatie. We hebben diversiteit niet alleen geïntegreerd in ons beleid, maar we hebben het ook verankerd in onze bedrijfscultuur. We beschouwen diversiteit als een troef die ons in staat stelt om innovatief te zijn, beter in te spelen op de behoeften van onze klanten en een inclusieve werkomgeving te creëren waarin iedereen gedijt.

Wervingsbeleid voor Diversiteit

Een belangrijk aspect van ons diversiteitsbeleid is onze wervingsaanpak. We zijn vastbesloten om een divers personeelsbestand op te bouwen dat de verscheidenheid van de samenleving weerspiegelt. Dit doen we op verschillende manieren:

 1. Actieve werving: We zorgen ervoor dat onze vacatures worden gedeeld op platforms en bij evenementen die gericht zijn op diverse gemeenschappen en achtergronden. We moedigen kandidaten uit alle lagen van de bevolking aan om te solliciteren.
 2. Biasvrije wervingsprocessen: Onze wervingsprocedures zijn ontworpen om vooroordelen te minimaliseren. We trainen onze recruiters om objectief te evalueren en te selecteren op basis van vaardigheden, ervaring en potentieel.
 3. Diversiteitsquota: We hebben duidelijke doelen gesteld voor de vertegenwoordiging van diverse groepen binnen ons personeelsbestand. Hoewel quota geen einddoel zijn, helpen ze om de bewustwording en inzet voor diversiteit te vergroten.

Inclusieve Werkgelegenheid

Ons werk stopt niet bij het aannemen van diverse talenten; we streven ernaar om een inclusieve werkomgeving te creëren waarin elk individu zich welkom en gerespecteerd voelt. Dit omvat:

 1. Training en bewustwording: We bieden regelmatig trainingen aan onze medewerkers om bewustwording te vergroten over vooroordelen, discriminatie en inclusie. Dit stelt ons in staat om een open dialoog te voeren en de bedrijfscultuur voortdurend te verbeteren.
 2. Carrièreontwikkeling: We investeren in de professionele ontwikkeling van al onze medewerkers, ongeacht hun achtergrond. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin iedereen de kans heeft om te groeien en te gedijen.
 3. Luisteren naar medewerkers: We hechten waarde aan de stem van onze medewerkers en moedigen open communicatie aan. We hebben kanalen opgezet waarin medewerkers zorgen kunnen uiten en suggesties kunnen doen voor verbeteringen.

Het Positieve Effect

Het effect van ons personeelsbeleid is duidelijk zichtbaar. We hebben een divers en gemotiveerd team dat bijdraagt aan onze innovatie en ons concurrentievoordeel vergroot. Bovendien hebben we een positieve reputatie opgebouwd als een inclusieve werkgever, wat ons helpt om talent aan te trekken en klantenloyaliteit te vergroten.

Kortom, ons diversiteitsbeleid is niet alleen een kwestie van ethiek, maar ook van zakelijk gezond verstand. We zijn trots op de stappen die we hebben genomen om een inclusieve cultuur te bevorderen en blijven ons inzetten voor een diverse en welkome werkplek voor al onze medewerkers. Samen bouwen we aan een toekomst waarin diversiteit niet alleen wordt geaccepteerd, maar ook gevierd.

privacy policy
Disclaimer
Terms and conditions
Beleid voor Feedback
Correctie beleid
Ethisch beleid
Publicatie principes